Piotr Sobanski

Cantonal Hospital of Schwyz, Switzerland